• Slider

Complimenten voor samenwerking Nazorgplannen

30 oktober 2019

 

Op de foto: onderzoeker Belle de Rooij geeft een presentatie tijdens het SIG-overleg over haar onderzoeksresultaten welk effect het geven van informatie heeft op het stressniveau bij patiënten. Het werd daarbij duidelijk dat een deel, de informatiezoekende patiënten, daarbij gebaat is, maar dat dit zeker niet voor iedere patiënt geldt. 

We weten dat onze ervaringsdeskundigen gemotiveerd zijn. Zeer gemotiveerd zelfs! Alleen nu waren wij bij Olijf zelfs verrast. De verpleegkundigen, waarvan de uitvraag kwam. Waren het met ons eens. Er is een prachtige samenwerking ontstaan dat we graag als voorbeeld gaan gebruiken!

Hoog aantal meelezers
De Nazorgplannen zijn praktisch en per kankersoort (baarmoeder, eierstok, baarmoederhals en vulva) beschreven. Dit was te merken in de reacties van onze ervaringsdeskundigen: door het hoge aantal reacties en de inhoudelijk prachtige verbetersuggesties die zijn gegeven. De ervaringsdeskundigen wisten goed aan te geven wat ze missen en waaraan behoefte is.

Naast de grote hoeveelheid verbetersuggesties zijn er veel complimenten gedeeld. Er wordt door ervaringsdeskundigen gemeld dat ze een persoonlijk nazorgplan een mooi initiatief vinden en het als een goede aanvulling ervaren op de huidige geboden zorg. Het is een duidelijk en goed leesbaar document met een heldere opzet. Het wordt als belangrijk gezien dat er meer uitleg wordt gegeven en dit plan kan voor veel patiënten een hulp zijn. Het wordt bijvoorbeeld als prettig ervaren dat het niet alleen mondeling wordt verteld, maar het ook op schrift staat, zodat het thuis kan worden nagelezen en gedeeld met naasten.

Het gesprek wordt genoemd als belangrijk gedurende het zorgtraject en dit document kan voor beiden, zowel voor de zorgverlener als de patiënt, een goed houvast en leidraad zijn. De periode na de behandeling (de eerste 2 jaar) wordt door één van de ervaringsdeskundigen beschreven als de meest lastige periode. Ze is dan ook erg blij dat juist aan dit deel meer aandacht wordt besteed. Een ander vult daarop aan dat een patiënte zich vooral verschrikkelijk onzeker voelt en op zoek gaat naar steun, waarbij alles wordt aangegrepen. Ze kan zich voorstellen dat dit document hierbij helpt. Kortom, zoals een ander het verwoord: “Ikzelf had graag zo'n plan gehad destijds. Fijn dat het nu ontwikkeld is.”

Veel dank voor de ontvangen feedback
Tijdens de bijeenkomst op 19 september 2019 van de landelijke V&VN werkgroep: SIG (Special Interest Group) Gynaecologische Oncologie is de feedback van de Olijf-ervaringsdeskundigen besproken. Ook door hen wordt de overweldigende hoeveelheid feedback als positief ervaren. 

De door de scherpe meelezers gevonden taalfouten worden er sowieso uitgehaald. Alle suggesties zijn vervolgens onderverdeeld per thema op een lange lijst met aandachtspunten (waarvan op de foto één van de flappen te zien is met een deel van de besproken punten). Bij al deze punten is tijdens het overleg stilgestaan. Er zijn verbeteringen doorgevoerd, zoals de aandacht voor de naasten in het proces. De inbreng vanuit de ervaringsdeskundigen heeft er daardoor voor gezorgd dat de plannen beter kunnen laten aansluiten bij de beleving en leefwereld van de patiënten. De verpleegkundigen hebben vanuit hun perspectief het gevoel dat zij hierdoor betere zorg kunnen leveren. De voorzitter van de bijeenkomst benadrukt dan ook dat we vooral veel dank mogen doorgeven aan alle meelezers voor de ontvangen feedback. Op deze manier kunnen we met elkaar daadwerkelijk een verschil maken!

We zijn er nog niet
De ervaring rondom de zorgplannen zijn zó positief, dat er vanuit Olijf is besloten om dit traject als voorbeeld te nemen. Het laat namelijk prachtig zien hoe de samenwerking tussen zorgverleners en patiënten tot verbetering kan leiden bij de kwaliteit van zorg en leven. In gesprek met de zorgverleners blijkt dat zij graag hierin meegaan en bereid zijn tijd vrij te maken om hierin mee te schrijven c.q. feedback te leveren.

Het betekent dat de nazorgplannen verder worden gevolgd en hierover in toekomstige nieuwsbrieven meer geschreven zal worden!