Deel via

Stichting Olijf is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder de gegevens voor de ANBI-status.

Olijf is de patiëntenorganisatie voor vrouwen die gynaecologische kanker hebben (of hebben gehad), hun partners en naasten.

 • Naam: Stichting Olijf
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 816772678
 • IBAN: NL64 ABNA 0553 3394 00
 • Postadres: Postbus 8152, 3503 RD Utrecht. Tel. (088) 00 297 29

Visie Olijf:

Olijf biedt als netwerk steun en informatie aan vrouwen die gynaecologische kanker hebben (gehad) en hun naasten. Olijf wil op basis van ervaringsdeskundigheid bijdragen aan adequate preventie en goede kwaliteit van zorg en leven.

Missie Olijf:

 1. Olijf wil patiënten met gynaecologische kanker en hun naasten een veilige plek bieden, waar zij kunnen aangeven en vinden wat zij nodig hebben: ervaringen delen, kwaliteit van zorg en leven bevorderen en eigen regie bewerkstelligen.
 2. De visie op de beste kwaliteit van zorg aan en kwaliteit van leven voor (ex-)patiënten met gynaecologische kanker en hun naasten is pas volledig, wanneer deze met de visie van (ex-)patiënten en hun naasten is aangevuld. Olijf streeft er daarom naar de stem van de patiënt te laten horen in alle relevante organisaties en podia.
 3. Olijf zet zich in voor adequate informatie, voorlichting, preventie, vroege diagnose, en voor het niet langer gehinderd worden door een taboe op gynaecologische kanker voor de (ex)patiënte/naaste.

Hoe doen we dat?

1. Lotgenotencontact organiseren

Lotgenotencontacten faciliteren: de lotsverbondenheid is essentieel voor alles wat Olijf onderneemt. Er bestaat een diepe behoefte bij veel patiënten om door middel van contact met lotgenoten de eigen ervaringen te delen. Tegelijk functioneren de gedeelde ervaringen als bron en katalysator voor na te streven verbeteringen op het terrein van de bekendheid, bespreekbaarheid en preventie van de ziekte, de zorg en de kwaliteit van leven.

2. Krachten bundelen

Door krachten te bundelen wordt invulling gegeven aan het begrip: Samen sterker. Dat geldt zowel op individueel niveau (er niet alleen voor staan) als voor de erkenning van álle patiënten met gynaecologische kanker.

Gynaecologische kanker is relatief onbekend en verkeert nog in de taboesfeer. Op basis van krachtenbundeling en solidariteit wordt gewerkt aan de emancipatie van deze ziekte. Meer bekendheid, preventie en topzorg vormen de speerpunten.

3. Belangen behartigen

Olijf zet zich in voor de belangenbehartiging van de patiënt om:

 • vanuit patiëntenperspectief de kwaliteit van zorg en leven te bevorderen, en
 • de (ex-)patiënten meer transparantie en regie te geven in hun zorg(inkoop) en welzijn.

Olijf doet dit op het terrein van de behandeling, de zorg en de maatschappelijke erkenning. De bron voor de belangenbehartiging is de gedeelde ervaringen – die onder meer via enquêtes worden uitgevraagd en waarvan de resultaten worden gerapporteerd - die worden omgezet in concrete speerpunten om tot verbetering te komen. Uiteindelijk is het doel om patiënten eigen regie te geven over behandeling en toekomst (kwaliteit van leven).

4. Preventie bevorderen

Alertheid op mogelijke gynaecologische kanker vergroten, bij de doelgroep, professionals, enz.
Risicofactoren voor gynaecologische kanker benoemen, ook voor het algemeen publiek.
Medisch inhoudelijke kennis vanuit patiëntperspectief vergroten. Optimale kwaliteit van zorg bevorderen.

  Jaarverslag, beleidsplannen en ANBI publicaties

  Functie en namen van de bestuurders

  Beloningsbeleid
  De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding, behalve voor gemaakte onkosten.

  Stichting Olijf heeft geen personeel in dienst. De drie betaalde parttime coördinatoren zijn ZZP-er of worden betaald vanuit een payroll constructie.

  De ledenadministratie en het secretariaat zijn uitbesteed aan de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) te Utrecht.