Deel via

Olijf biedt steun en informatie aan vrouwen die gynaecologische kanker hebben (gehad) en hun naasten. Vormen van gynaecologische kanker zijn eierstokkanker, baarmoederhalskanker, baarmoederkanker, vulvakanker, vaginakanker of trofoblastziekten. Olijf draagt ook, op basis van ervaringsdeskundigheid, bij aan preventie en goede kwaliteit van zorg en leven.

Wie we zijn

Wat kun jij doen?

Stichting Olijf is de patiëntenorganisatie voor vrouwen met gynaecologische kanker en hun naasten.

Elk jaar horen meer dan 4.800 vrouwen dat zij een vorm van gynaecologische kanker hebben. Gynaecologische kanker heeft vaak enorme impact. Na de diagnose kanker worden vrouwen geconfronteerd met hun sterfelijkheid. Door de behandeling kunnen vrouwen onder andere vervroegd in de overgang raken en ongewild geen kinderen meer krijgen. Ook worden velen geconfronteerd met problemen met seks en intimiteit. Olijf is er dan voor ze. En Olijf helpt vanuit haar eigen ervaring en kennis.

Samen zetten we ons bij Olijf vanuit een onafhankelijke positie in voor preventie, onderzoek, voorlichting, lotgenotencontact en natuurlijk belangenbehartiging.

We willen dat minder vrouwen ziek worden en komen te overlijden en dat de (na)zorg voor patiënten zo goed mogelijk is. Maar ook dat patiënten zich gesteund voelen, dat zij geïnformeerde keuzes kunnen maken en zich krachtig genoeg voelen om hun stem te laten horen en de regie te nemen in hun kwaliteit van leven of levenseinde.

Wat we doen

Wat wil Olijf bereiken?

 • Minder gynaecologische kanker
 • Meer overleving
 • Goede kwaliteit van zorg
 • Goede kwaliteit van leven
 • De patiënt staat centraal in zorg en beleid
 • Vrouwen krijgen meer grip op hun leven
 • Olijf is een veilig nest waar alles bespreekbaar is en waar je samen sterker bent.

Missie Olijf

 • Olijf wil patiënten met gynaecologische kanker en hun naasten een veilige plek bieden, waar zij kunnen aangeven, en vinden, wat zij nodig hebben: ervaringen delen, kwaliteit van zorg en leven bevorderen en eigen regie bewerkstelligen.
 • De visie op de beste kwaliteit van zorg aan en kwaliteit van leven voor (ex-) patiënten met gynaecologische kanker en hun naasten is pas volledig, wanneer deze met de visie van (ex-) patiënten en hun naasten is aangevuld. Olijf streeft er daarom naar de stem van de patiënt landelijk te laten horen in alle relevante organisaties en gremia.
 • Olijf zet zich in voor informatie, voorlichting, preventie, vroegdiagnose, en voor het niet langer gehinderd worden door een taboe op gynaecologische kanker voor de (ex-) patiënte/naaste.

Hoe doen we dat?

 • Informatievoorziening en voorlichting
  Olijf verzamelt en geeft informatie. Hiermee kunnen patiënten en naasten geïnformeerde keuzen maken ten aanzien van hun gezondheid. De informatie is te vinden op deze website, in het Olijfblad, in onze folders en op social media. Daarnaast organiseert Olijf bijeenkomsten voor lotgenoten.

  Olijf geeft ook regelmatig gastlessen en lezingen in ziekenhuizen voor verpleegkundigen in opleiding, oncologisch verpleegkundigen en gynaecologen.
  • Lotgenotencontact
   Olijf brengt vrouwen met elkaar in contact om hun ervaringen en kennis te delen en zo grip te krijgen of te houden op hun leven en zorg.

   Lotgenoten kunnen steun vinden bij Olijf en hun vraag stellen per mail of telefonisch via de Olijflijn. Je kunt je vraag ook stellen via het online forum op Kanker.nl. Hierop is ook een medisch specialist actief. Hij beantwoordt veel vragen. Daarnaast organiseren we voor lotgenoten themabijeenkomsten en eens per twee jaar de landelijke Olijf Congresdag.

   Lotgenotencontact zorgt niet alleen voor herkenning, maar draagt ook bij aan erkenning, informatie en empowerment.
  • Belangenbehartiging
   Olijf zorgt voor belangenbehartiging bij het verbeteren van kwaliteit van zorg en leven van vrouwen die gynaecologische kanker hebben (gehad) en hun naasten.

   a) Olijf behartigt de belangen en brengt patiëntperspectief in bij beleid in zorg, maatschappij en onderzoek: kwaliteitscriteria, zorgpaden, richtlijnen, patiëntenwijzers, maar ook bijvoorbeeld lobby via NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) voor verzekerde psychosociale zorg of rond dure geneesmiddelen. Olijf leest ook mee met onderzoeken en brengt hier patiëntenperspectief in.

   Vraag naar patiëntenperspectief flink toegenomen

   De verzoeken aan Olijf om input te leveren vanuit de patiënt zijn de laatste jaren in aard en omvang behoorlijk gegroeid. Tot ongeveer 2015 beperkten de activiteiten van Olijf zich grotendeels tot meelezen – o.a. onderzoeksvoorstellen, richtlijnen, informatieproducten; Aan een paar trajecten hebben we actief deelgenomen.

   De laatste jaren is het werk van Olijf sterk gegroeid, omdat:
  • Olijf actief wordt betrokken bij onder andere kennisagenda’s, keuzehulpen, bijscholingen van zorgverleners en zorgpaden. En we worden gevraagd om ook tijdens het traject van een richtlijn- ontwikkeling of een onderzoek deel te nemen.
  • Andersom ‘ziet’ Olijf ook steeds meer onderwerpen waar we een duidelijker standpunt in willen nemen. "Wat betekenen de medisch inhoudelijke aspecten, zorgorganisatie en maatschappelijke vraagstukken voor de kwaliteit van zorg en leven gezien vanuit de lotgenoot en haar naasten

   b) Preventie
   In het kader van preventie is Olijf betrokken bij bijvoorbeeld het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker van het RIVM, vaccinatie HPV en bij bewustwordingscampagnes, zoals Daarom Doorvragen (een campagne van Borstkankervereniging Nederland en Olijf met als doel dat zorgverleners goed op de hoogte zijn van de verwijscriteria, zodat ze patiënten met een mogelijke erfelijke aanleg meteen kunnen doorverwijzen naar de klinisch geneticus).

   c) Zorgtrajecten

   d) Nazorg / Late effecten

  Samen sterk met meer dan 150 vrijwilligers!

  Olijf werkt met meer dan 150 vrijwilligers aan een veel verschillende activiteiten en projecten voor (ex-)patiënten met gynaecologische kanker en hun naasten. Naast het bestuur heeft Olijf momenteel drie betaalde parttime krachten: een coördinator kwaliteit van zorg, een coördinator lotgenotencontact & voorlichting en een coördinator marketing & communicatie. Verder werkt Olijf uitsluitend met vrijwilligers. Haar gelden krijgt de stichting met name uit subsidies, bijdragen van donateurs, giften en nalatenschappen. Het bestuur faciliteert de werkgroepen bij het realiseren van alle activiteiten.

  Olijf kent verschillende werkgroepen: Lotgenotencontact & voorlichting, Kwaliteit van zorg & leven en Marketing & communicatie.

  Olijf is aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) om samen de belangen van alle kankerpatiënten te behartigen. Meer informatie over Olijf en haar activiteiten vind je onder meer in het jaarverslag.

  Stamp We are a proud holandsky
  Ook interesse om je in te zetten voor Olijf? Word dan vrijwilliger! Kijk bij onze vacatures!