Deel via

Het samenwerkingstraject met Olijf voor de nazorgplannen wordt door de oncologisch gynaecologisch verpleegkundigen als prettig ervaren. Uit onderzoek komt bovendien dat niet elke patiënt gebaat is bij meer informatie over de behandeling en zorg.

Vervolg traject nazorgplannen
In de nieuwsbrief van oktober 2019 schreven we al over de geslaagde inbreng vanuit Olijf bij de ontwikkeling van de nazorgplannen. Deze plannen zijn tijdens de jaarlijkse oncologiedagen van de Vakvereniging voor Verpleegkundigen gepresenteerd door Ankie Krol, Belle de Rooij en Jolanda Kosterman. Belle de Rooij vertelde tijdens deze presentatie ook over de onderzoeksresultaten van haar onderzoek >>.

Informatiezoeker of informatievermijder
Om de zorg te verbeteren is er vanuit gegaan dat coördinatie van de nazorg in een nazorgplan nodig is om patiënten goed te informeren over de soort behandeling, zorg en de gevolgen daarvan. Alleen vervolgens ontstond de vraag: zijn patiënten het daarmee eens? Zijn zij eigenlijk wel blij met de nazorgplannen? Deze vraag werd onderzocht binnen een aantal ziekenhuizen. Tijdens het onderzoek werd in 6 ziekenhuizen de gebruikelijke nazorg geboden en 6 ziekenhuizen gaven een persoonlijk nazorgplan. Dit werd gedaan kort na de diagnose en op 6, 12 en 24 maanden na de behandeling.

Uit het onderzoek bleek dat een aantal vrouwen met een persoonlijk nazorgplan meer symptomen lijken te ervaren, meer zorgen hebben en de ziekte een grotere emotionele impact heeft. Dit had daardoor ook weerslag op de ervaren kwaliteit van leven: meer vermoeidheid, meer pijn en slechter sociaal functioneren.

Een reden hiervoor is dat er verschillende manier zijn om te gaan met het horen van een diagnose als kanker. Een groep van patiënten gaat juist actief op zoek naar informatie (informatiezoekers) en andere groep wil er liefst zo min mogelijk over weten en laat het aan de arts om te beslissen wat de beste behandeling is (informatievermijder). Bij de eerste groep werd meer tevredenheid ervaren door de gegeven informatie: men had het gevoel goed op de hoogte te zijn. Er werden bij de tweede groep meer zorgen ervaren. De hoeveelheid en het soort informatie kon soms zelfs als schadelijk worden ervaren. Het is zodoende van belang na te gaan of een patiënt een informatiezoeker of een informatievermijder is.

Belang samen bespreken
Een ander resultaat uit het onderzoek is dat een nazorgplan alleen uitgereikt wordt als deze ook verder wordt toegelicht en besproken door bijvoorbeeld de specialist of verpleegkundig specialist. Laaggeletterdheid en scholing is ook van invloed op het gebruik van een nazorgplan door de patiënt.

Hoofdzaken voor het traject zijn daarom ook:

 • Waar moet een nazorgplan aan voldoen?
 • Een goed plan van aanpak maken voor het invoeren van een nazorgplan op maat met een duidelijk doel.

Samenwerking met Olijf
Olijf is gevraagd concepten van nazorgplannen mee te lezen en van commentaar en tips te voorzien. Doel is namelijk een breed gedragen product te ontwikkelen, waarmee een uniformiteit in werkwijze nagestreefd wordt. Samenwerken met de patiëntenorganisatie is daarbij essentieel. De lezers vanuit Olijf hebben veel belangrijke aandachtspunten benoemd, zoals:

 • Gelden de genoemde onderwerpen van nazorgproblemen bij iedere patiënt?
 • In hoeverre is er rekening gehouden met persoonlijke gezondheidssituatie?
 • Krijgt de patiënt tips hoe om te gaan met eventuele gevolgen?

Volgende ronde meelezen
De vele opmerkingen en tips worden door de TumorWerkGroep Gynaecologische oncologie (TWG) verwerkt in een volgend concept. Deze versie zal opnieuw worden voorgelegd aan Olijf. Tevens wordt er een leeswijzer ontwikkeld voor patiënten en professionals.

Vanuit de TWG wordt dit proces gezien als een echte samenwerking voor optimale patiëntenzorg op basis van gelijkwaardigheid. Er wordt vanuit de professionals dan ook een appel gedaan op andere TWG’s om dit initiatief te volgen.

Deze samenwerking met Olijf wordt ook door Olijf als voorbeeldtraject voorgesteld voor andere partijen c.q. patiëntenorganisaties. De zorgverlener stelt de tekst op. De ervaringsdeskundigen lezen vervolgens mee en passen de tekst aan, zodat deze beter aansluit bij de beleving en dagelijkse praktijk van de patiënt. Pas daarna wordt het definitieve product in de praktijk toegepast. Deze vorm van samenwerken kan tot verbetering leiden in kwaliteit van zorg en leven. In onze nieuwsbrieven wordt dit proces dan ook met veel belangstelling verder vervolgd.

Meer lezen?
Olijf werkte mee aan het onderzoek van Belle de Rooij. Hierover is meer te lezen in het artikel van de Medische Oncologie nummer 3 uit mei 2019, waaraan ook Olijf, met dank aan bestuurslid Arlette van der Kolk, haar aandeel heeft geleverd. Download het artikel >>

Een en ander over de nazorgplannen is ook terug te vinden in de richtlijn ‘Herstel na kanker’ en op oncoline.nl.Deel via

Lees verder...

 1. 21 januari 2020 5-jaarsoverleving kanker stijgt naar 65%
  Lees verder
 2. 20 januari 2020 Slechts zes op de tien vrouwen laten uitstrijkje maken
  Lees verder
 3. 17 januari 2020 De KWF call 2020-I is succesvol afgerond
  Lees verder